sausau

Harta Adauga

Convocator. Consiliul de Administratie

Bucuresti, 25 mar, 10:30

Descriere anunt

al Societatii IPROLAM S.A. Bucuresti, reunit in sedinta din data de 23.03.2020 convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 27.04.2020 ora 13.00, la sediul societatii din Bucuresti, str. Negustori nr. 23-25, sector 2, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor de la "Depozitarul Central" la data de referinta 14.04.2020, care au dreptul de a participa si a vota in cadrul adunarii generale, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2019; 2. Raportul Auditorului Financiar cu privire la exercitiul financiar aferent anului 2019; 3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, inclusiv bilantul contabil si a contului de profit si pierderi, impreuna cu anexele, pentru anul 2019; 4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consilului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2019; 5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2020; 6. Aprobarea planului de investitii pe anul2020; 7. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consilului de Administratie si a Presedintelui C.A. pentru exercitiul financiar in curs; 8. Aprobarea datei de 21.05.2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Actionarilor si a datei de 20.05.2020 ca data "ex date", respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare; 9. Aprobarea mandatarii Presedintelui C.A. si Directorului General sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararii AGOA, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele societatii, in relatiile cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si alte entitati publice. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de ma sus, oricarei persoane dupa cum cosidera necesar. Incepand cu data de 27.03.2020, textul integral al documentelor si al proictelor de hotarari, precum si alte informatii referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii sau procura, contra const, de la societate, intre orele 09.00-14.00, in zilele lucratoare. Formularele de imputerniciri speciale si generale se pot obtine de la sediul societatii, incepand cu data de 16.04.2020, intre orele 09.00-14.00 in zilele lucratoare. Un exemplar al imputernicirii trebuie depus in original, la sediul societatii, cel tarziu 23.04.2020. Societatea nu accepta notificarea desemnarii reprezentantilor prin mijloace electronice. Informatiile mentionate mai sus vor fi disponibile si la adresa www.iprolam.ro. Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 14.04.2020, stabilita ca data de referinta, pot participa si pot vota la adunarea genrala dupa cum urmeaza: a) direct (prezent personal); b) prin reprezentare (in baza unei imputerniciri speciale) sau prin corespondenta. In scopul exercitarii de catre actionari a votului prin corespondenta, societatea va pute la dispozitia actionarilor, pe cheltuiala societatii, formularul de vot prin corespondenta. Actionarii vor putea intra in posesia formularului de vot prin corespondenta descarcandu-l pe pagina web a societatii, www.iprolam.ro, sau il vor putea solicita de la sediul social al IRPOLAM SA, la adresa din str. Negustori nr. 23-25, sector 2, Bucuresti. Fiecare formular de vot prin corespondenta va fi astfel redactat incat, in legatura cu hotararea propusa, actionarul sapoata alege una din cele trei optiuni de vot ("pentru", "impotriva", "abtinere"). Pe formularul de vot se va face mentiunea expresa ca actionarul trebuie sa aleaga o singura optiune din cele mentionate mai sus. Formularul de vot prin corespondenta va contine informatii cu privire la identitatea actionarului si detinerile acestuia. Formularul de vot va cuprinde spatii corespunzatoare in acest sens, care vor fi completate cu datele de identificare completate ale actionarilor, respectiv: i) pentru actionari - persoane fizice: -nume, prenume, domiciliu, cod numeric personal (daca exista), respctiv serie, numar si emitent act de identitate, precum si numarul de actiuni detinute la IPROLAM SA si drepturile de vot aferente acestora; ii) pentru persoane juridice: -denumire, sediu, cod unic de inregistrare si numar de inmatriculare in registrul comertului, respectiv numar de inregistrare in registrul de evidenta corespunzator din statul de origine (pentru persoanele nerezidente), precum si numele, preunumele, codul numeric personal (daca exista), seria, numarul si emitentul actului de identitate al reprezentantului legal, precum si numarul de actiuni detinute la IPROLAM SA si drepturile de vot aferente acestora. Pe formularul de vot vor fi inscrise, de asemenea: - datele de identificare ale Societatii si ale sedintei Adunarii Generale a Actionarilor pentru care sunt valabile formularele de vot, precum si numarul total de actiuni ale Societatii si numarul total de drepturi de vot; - toatepunctele de pe ordinea de zi supuse votului in cadrul respectivei Adunari Generale a Actionarilor. Pentru evitarea oricarui dubiu, se specifica in mod expres factul ca: - in cazul actionarilor persoane juridice, formularul de vot prin corespondenta va fi semnat si stampilat personal de catre reprezentanul legal al persoanei juriice, desemnat conform actului constitutiv sau hotararii organelor statutare, semnatarul asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru autenticitatea calitatii si semnaturii sale, care trebuie sa fie lagalizata/ certificata in conditiile specificate in procedura; - in cazul actionarilor persoane fizice, acestia vor semna personal formularul de vot, avand semnatura lagalizata/ certificata in conditiile specificate in procedura. Pentru actionarii persoane fizice lipsite de capacitatea de exercitiu ori cu capacitate restransa formularele de vot prin corespondenta vor fi semnate de catre reprezentantii lor legali, acestia dovedindu-si calitatea pe care o au si avand semnatura legalizata/ certificata in conditiile specificate in procedura. Formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat de catre fiecare actionar care opteaza pentru aceasta modalitate de exercitare a dreptului de vot, trebuie sa parvina Societatii pana la data 23.04.2020 ora 14.00, sub sanctiunea neluarii in considerare a voturilor astfel exprimate in cazul in care acesta este primit ulterior datei si orei anuntate astfel: -prin depunere la Registrul Societatii, in plic sigilat, cu mentiuna scrisa in clar si cu majuscule: FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR din data de 27.04.2020/ 28.04.2020 sau -prin posta sau prin servicii de curierat, cu confirmare de primire, mentionand pe plic in clar si cu majuscule: FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR din data de 27.04.2020/ 28.04.2020. Sub sanctiunea neluarii in considerare a voturilor exprimate prin corespondenta, formularele de vot prin corespondenta trebuie insotite obligatoriu de documente care sa permita identificarea actionarilor. Procedura de vot prin corespondenta se afla pe pagina web a societatii, www.iprolam.ro la sedctiunea Relatii cu investitorii. Unul sau mai multi actionari ai societatii IPROLAM SA reperezentand, indivdiual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecarepunct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale; propunerile proiectelor de hotarare prezentate de actionari vor fi postate pe webiste-ul societatii IPROLAM SA, www.iprolam.ro. Drepturile prevazute la lit. (a) si (b) de mai sus pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de actionari. Actionarii isi pot exercita dreptul prevazut la lit. (a) si (b) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, conform art. 198 alin (1) din Regulamentul ASF nr. 5 din 2018. Societatea IPROLAM SA are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari pana cel tarziu la data sedintei, inclusiv. Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care societatea IPROLAM SA le poatelua pentru a asigura indentificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarii generale, precum si protejarea confiedentialitatii si a intereselor comerciale ale societatii. Societatea IPROLAM SA poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, informat intrebare-raspuns. In cazul in care sedinta nu se poate tine pe data de 27.04.2020, ora 13.00, din cauza lipsei de cvorum prevazut in actul constitutiv al societatii, a doua sedinta se va tine pe data de 28.04.2020, ora 13.00, cu aceeasi ordine de zi. Presedintele Consiliului de Administratie, Dr. Ing. Andrei Mauthner.

Anunt expirat