sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 3 camere - 1125 anunturi

Insp de Stat in Constructii, Mantuleasa, 3/3+m, dec, 95 mp, 1 baie mare, vedere mixta, centrala termica, garaj, fara risc seismic, luminos, g, f, p, t, um, 3 unitati de aer conditionat, bucatarie mobilata, cadastru, acc credit, neg.
 • Suprafata 95 mp
 • An 1940
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 13:16

mutare imediata, direct dezvoltator, ansamblu rezidential, imobil nou modern, finisaje la alegere, centrala proprie, 2 gr. sanitare,1 balcon, 57 mp,10 min. metrou Pacii, Preciziei, 1 min. Ratb 138; 178, TVA 5% inclus.
 • Suprafata 57 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, azi, 13:10

finisaje la cheie, direct dezvoltator, ansamblu rezidential nou, centrala proprie. Acces metrou Pacii, Ratb 178, 138. Consultanta financiara gratuita si intocmire dosar credit imobiliar, mutare imediata,
 • Suprafata 75 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
MT Residence
Bucuresti, azi, 13:09

preturi unice doar in faza de proiect. Statie R.A.T.B. la iesirea din ansamblu, TVA inclus, comision 0.
 • Suprafata 68 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Chiajna, azi, 13:05

TVA inclus, apartamente direct dezvoltator, TVA inclus. Fara alte taxe. Demisol inalt. Statie Ratb la 50 m. Se preda finisat la cheie. Conectat la toate utilitatile, canalizare. Oferta limitata.
 • Suprafata 69 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj demisol din 8
Chiajna, azi, 13:05

proprietar, ap. 3 camere, decomandat, metrou Timpuri Noi, confort 1. Situat la 450 m de Metrou Timpuri Noi si 550 m de parcul Tineretului. Et. 7/7, an constructie 1983
 • Suprafata 74 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 7
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 12:54

cf 1, sdec, 72 mp, 2 grupuri sanitare, bl 1987, scara curata, vecini civilizati, fara restantieri, acte complete, imbunatatiri, vecinatati: Drumetul, 13 Septembrie, Sebastian, Prosper, Auchan
 • Suprafata 72 mp
 • An 1987
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 12:30

Titan, metrou Nicolae Grigorescu, bloc tip H, etaj 3, decomandat, curat, renovat, suprafata 68 mp, bloc de 4 etaje construit in 1970
 • Suprafata 68 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 13:04

2/11, cf 1, dec, vedere mixta superba (si spre parc), renovat 2019, la cheie, fara risc seismic, reabilitat termic, 2 lifturi, g, f, p, t, usa metalica, instal, usi inter si calorifere noi, bucat mobilata si utilata, zona verde.
 • Suprafata 65 mp
 • An 1965
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 11
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 13:02

apartament 3 camere, decomandat, 81 mp utili, se livreaza complet finisat si echipat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica
 • Suprafata 81 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 13:01

imobil aflat in zona verde la 750 m de metrou, si aproape de moll Promenada sau cladiri de birouri, in bloc reabilitatsi civilizat, decomandat cu centrala proprie se vinde mobilat si utilat ca in poze,
 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 13:01

total 91 mp, un apartament ideal pentru o familie ce doreste confort si siguranta intr-un imobil nou bine construit cu lift. Interior foarte luminos si spatios cu finisaje peste medie.
 • Suprafata 91 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 13:01

direct dezvoltator, fara comision, apartament de 3 camere superb 67mp utili finalizat la cheie, gata de mutare, liber, toate actele,
 • Suprafata 70 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Nivel parter
 • Finalizat
Cernica Building
Pantelimon, azi, 12:30

84.383 €
direct de la dezvoltator apartament 3 camere nou, semidecomandat, vedere superba, centrala proprie, contorizare individuala, mobilat si utilat (mobila se vinde separat). Acceptam Prima casa.
 • Suprafata 64 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
FUNDENI TOWER
Bucuresti, azi, 12:20

81.419 €
direct de la dezvoltator apartament 3 camere nou, semidecomandat, vedere superba, centrala proprie, contorizare individuala, mobilat si utilat (mobila se vinde separat). Acceptam Prima casa.
 • Suprafata 62 mp
 • An 2018
 • Semidecomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
FUNDENI TOWER
Bucuresti, azi, 11:25

(Romancierilor, 1 min Drumul Taberei) confort 1, bloc reabilitat, liber, termopan, fara imbunatatiri, credit,
 • Suprafata 67 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 11:20

88.600 €
apartament 3 camere tip A in complex Plaza Residence faza 2. Unitatile se predau semifinisate si au termen de finalizare in octombrie 2019;
 • Suprafata 74 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 11
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 13:00

Apartament Bd Lacul Tei 121 (fara imbunatatiri), et 7/10, stradal langa parc, acces catre toate directiile orasului. Magazine la parter, scoala, transport etc Vav de camine. Imobil consolidat si reabilitat.
 • Suprafata 70 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 12:57

boxa, total 68.5 mp, bloc civilizat cu scara curata si multa verdeata in jur, intr-o zona verde si linistita.Un apartament perfect pentru o familie ce doreste sa-l personalizeze de la zero.
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 12:57

105.000 €
Mosilor, Restaurant Burebista sdec, cf. 1, et. 7/8, bloc din 1982 reabilitat, terasa izolata, 73mp, 2 grupuri sanitare, balcon inchis cu termopan, 1 boxa, loc parcare, intabulare.
 • Suprafata 73 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 12:57

Etaj 2/4, 64 mp, cu imbunatatiri in care te poti muta imediat. Bloc sigur, inconjurat de verdeata, scara curata, vecini civilizati. Zona verde, linistita cu scoli, gradinite, piata, magazIne, mijloace transport
 • Suprafata 64 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 12:56

3 camere, imobil nou ds+p+4e, direct dezvoltator, accept credit ipotecar si prima casa, finisaje la alegere,
 • Suprafata 73 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 10:55

Pantelimon Lidl stradal pe Sos Cernica, la1 minut Mega Image, imobil de 4 etaje, dat in folosinta, racordat la utilitati, locatari multumiti mutati, toate actele, vizite urgent, acceptam credit.
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Pantelimon, azi, 10:51

98.280 €
direct de la dezvoltator apartament 3 camere nou, semidecomandat, vedere superba, centrala proprie, contorizare individuala, mobilat si utilat (mobila se vinde separat). Acceptam Prima casa.
 • Suprafata 75 mp
 • An 2018
 • Semidecomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
FUNDENI TOWER
Bucuresti, azi, 10:50

Pantelimon, Lidl, Cernica Building, imobil 2019, imobil finalizat, situat langa Lidl, pe Sos. Cernica stradal la 5 minute de Cora, zona minunata,Pretul afisat nu include Tva de 5 %,
 • Suprafata 73 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Cernica Building
Pantelimon, azi, 10:40

Comision, parter, liber, loc de parcare! Un apartament perfect pentru o familie activa sau investitie. Lascar Park Residence, securizat, construit cu cele mai noi tehnologii, curte privata, finisaje premium.
 • Suprafata 85 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 12:55

terasa 26 mp, complex sigur construit cu cele mai noi tehnologii, curte interioara privata, parcare supraterana. Interior luminos cu finisaje premium, 2 dormitoare, 2 bai si terasa imensa pentru recreere.
 • Suprafata 65 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 12:54

Lacul Tei Maica Domnului, stradal, imobil 1990, etaj 2/8, apartament 3 camere, semidecomandat, 2 gr sanirare, amenajat modern, apartamentul se vinde mobilat,
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, azi, 12:51

Aleea Istru, apartament situat la etajul 4 intr-un bloc cu 4 etaje. Blocul este reabilitat termic recent, iar apartamentul are gresie, faianta, termopan, parchet.
 • Suprafata 64 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 12:46

apartamentul cu 3 camere, este situat in zona 13 Septembrie, Palatul Parlamentului, vis-a-vis de Hotelul Marriott, la etajul 8 al unui bloc cu 8 etaje, construit in anul 1984.
 • Suprafata 74 mp
 • An 1984
 • Etaj 8 din 8
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 12:46

apartament de 3 camere, cf. 1, 67 mp, etaj 1/4, vedere stradala, in imobil dotat cu lift, finalizat, gata de mutare, cadastru intabulare, energetic, acceptam orice tip de credit,
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Pantelimon, azi, 10:39

bloc nou terminat, mutare august 2019, stradal langa statia de metrou Pacii, etaj 3/11, vedere sud, stradal pe Iuliu Maniu, loc de joaca pentru copii, se accepta credit bancar. Contorizare individuala
 • Suprafata 73 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 11
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 10:15

Apartament spatios de 3 camere decomandat , finisat complet, cu mutare in luna noiembrie 2019 pret promotional cash redus de la 64.900 euro tva inclus
 • Suprafata 72 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Avangarde City 2
Bucuresti, azi, 10:10

vnad 3 cam, 1 mai Ciuperca, et 2/10, Bd Ion Mihalache 323, 99000 eur tel 0722 585 383 semidecomandat, renovat complet, vedere lateral si spate, ferit de zgomot, aer conditionat
 • Suprafata 59 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 09:30

64.900 €
Brancoveanu, Lamotesti, apartament semidecomandat situat la etajul 3 al unui bloc cu 10 etaje. Acesta nu are imbunatatiri avand doar geamuri termopan si usa metalica, fiind necesara o renovare.
 • Suprafata 65 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 12:46

utilat, etaj 1, 80mp, complex rezidential privat 2007, cu paza permanenta, spatii verzi, parcari si locuri de joaca.Interior luminos, living cu bucatarie deschisa, 2 dormitoare si 2 bai mari.
 • Suprafata 80 mp
 • An 2007
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 6
Voluntari, azi, 12:45

Doamna Ghica, cartierul Baicului, etaj 3, decomandat, suprafata 82 mp, curat, renovat, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, bloc de 4 etaje in curs de reabilitare termica, constructie 1987, nestradal.
 • Suprafata 82 mp
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 12:43

in vila, gresie faianta, parchet, termopan, liniste, verdeata, 2 vederi, accept credit, centrala proprie,
 • An 1960
Bucuresti, azi, 12:40

Ocazie 6 min.de Virtutii, str. Cetatea de Balta, Mega Image la 3 min., decomandat, s. 64 mp, et.4/4, fara probleme la terasa fiind refacuta blocul este reabilitat, termopane.
 • Suprafata 64 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 12:36

apartament 3 cam. nou, 97 mp, siuat la etajul 1 in bloc S+P+2E+3R+4R, finalizare constructie decembrie 2019.
 • Suprafata 97 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 08:26

Chiajna, Rosu, bloc D+P+7, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, optional finisaje la alegere, parcare, finalizat, detalii la www.nuferilor.ro
 • Suprafata 100 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Bucuresti, azi, 03:30

apartament de 3 camere, geamuri termopane, la parter, intr-un bloc de 4 etaje izolat si renovat de curand, acces securitar electronic in bloc,zona linistita si plina de verdeata.
 • Suprafata 63 mp
 • An 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 02:55

3 camere stradal Cantemir - Unirii, parter, pretabil clinica, cabinet, notariat, birou avocatura, sediu firma. Gresie, faianta, igienizat recent, mobilat. Liber, curat. O fereastra spre Bd. Cantemir.
 • Suprafata 62 mp
 • An 1963
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 21:40

particular ap 3 camere, decomandat, et 1/4.
 • Suprafata 65 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 12:26

Apartament 3 camere, cf. 1, dec., 2 bai, 2 balcoane, sup. 74 mp, an 1982, et. 10/10+etaj tehnic, renovat complet, usi interioare, instalatii sanit. si el. schimbate, centrala gaz, pvc, jaluzele ext.
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 12:23

apartament 3 camere semidecomandat anul 1984 ej 2/8 2 grupuri sanitare fara imbunatatiri cadastru intabulare acceptam credit imobiliar.
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, azi, 12:20

Militari, Gorjului metrou, Moinesti, apartament lux, superb, 3 camere, decomandat, et.3/4, bloculet termoizolat, centrala proprie, 2 grupuri sanitare, balcon mare, amenajat calitate, loc parcare;
 • Suprafata 71 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 12:18

parcul Florilor, decomandat, etaj 4 din 10, nemobilat, 2 balcoane, acte ok. Vecinatati: Fundeni, Morarilor, Vergului, Basarabia, Mega Mall.
 • Suprafata 68 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 12:17

apartament 3 camere 63,4 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare,
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 12:16

apartament 3 camere, confort I, decomandat, situat la etajul 7/P+10 al unui imobil finalizat in 2019, suprafata utila- 71 mp+ 8 mp terasa, loc de parcare supraterana, boxa la subsol 3 mp.
 • Suprafata 79 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 12:12

structura beton, caramida porotherm, termoizolatie 10 cm, finisat, toate utilitatile functionale, localizat Str. Intrarea Viilor nr. 23, pod mansardabil 27 mp finisat, teren liber 25 mp, loc parcare
 • Suprafata 80 mp
 • An 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 1
Popesti - Leordeni, azi, 12:08

structura beton, caramida porotherm, termoizolatie 10 cm, finisaje la alegere, toate utilitatile, localizat Str. Intrarea Viilor nr. 23, pod mansardabil finisat 35 mp, teren liber 25 mp.
 • Suprafata 80 mp
 • An 2017
 • Decomandat
Popesti - Leordeni, azi, 12:06

apartament 3 camere tip B in complex Plaza Residence faza 2. Unitatile se predau semifinisate si au termen de finalizare in octombrie 2019;
 • Suprafata 74 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 11
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 12:02

direct dezvoltator, bloc nou, beton si caramida sector 6, predare la cheie, compartimentari interioare caramida, finisaje la alegere, centrala termica, statie Ratb, toate utilitatile, parcare.
 • Suprafata 85 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 9
Bucuresti, azi, 12:01

Apartament 3 camere, 88 mp utli , regim de inaltime P+7E, constructie noua dotat cu lift Shindler. Pretul apartamentului este 71.000 Euro TVA 5% inclus, Penny Market
 • Suprafata 88 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 12:00

Colentina, Sectia 7 politie, apartament 3 camere, etaj 7, semidecomandat, foarte curat, balcon mare, suprafata 68 mp, bloc 1970, nestradal, nu are risc seismic
 • Suprafata 68 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 12:00

pozitie buna, bld Uverturii, bloc stradal, anvelopat, etajul 4, camere spatioase, 2 bai, balcon 7mp, 2 aparate aer conditionat, disponibil imediat.
 • Suprafata 72 mp
 • An 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 11:58

pozitie foarte buna, stradal Tineretului, apartament modernizat, camere spatioase, balcon 12 mp inchis si izolat termic, se vinde complet mobilat, disponibil imediat.
 • Suprafata 62 mp
 • An 2017
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 7
Bucuresti, azi, 11:57

Spitalul Sf Pantelimon, bloc anvelopat, stradal, apartament decomandat, necesita modernizare, acces foarte usor mijloace de transport, scoli, gradinite, disponibil imediat.
 • Suprafata 68 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 11:57

blocul este situat la 5 min de metrou, fara probleme cu terasa. Apartamentul este dec, 2 balcoane, baie cu fereastra. Imbunatatirile nu sunt recente, dar este un ap curat. Se vinde mobilat.
 • Suprafata 72 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 11 din 11
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 11:56

vila anii 30, fara risc seismic sau urgenta, un apartament pe fiecare nivel. Apartamentul este frumos impartit, 3 cam pe hol central, baie + gr. sanitar de serviciu, parchet de stejar, cp, 2 balcoane.
 • Suprafata 70 mp
 • An 1933
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 11:56

in bloc nou, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, ct. Ratb, parcare, magazine, piscine,
 • Suprafata 69 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
Bucuresti, azi, 11:51

apartament 3 camere, decomandat, 62.32 mp utili, se livreaza complet finisat si echipat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica;
 • Suprafata 63 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 11:45

vedere mixta, gresie, faianta, termopan, repartitoare, apometre, scara curata civilizata, balcon inchis, posibilitate marire bucatarie, hol mare, intretinut. Acte la zi. Primul proprietar. Liber. Urgent
 • Suprafata 65 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 11:45

promotie limitata, direct dezvoltator, predare decembrie 2019, sc 81 mp, 2 gr sanitare, bucatarie inchisa, compartimentari din caramida, predare la cheie, finisaje la alegere, loc de parcare cadou
 • Suprafata 81 mp
 • An 2019
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 11:39

apartament 3 camere, Tineretului, Trestiana, decomandat, 72 mp, vedere parc. Apartamentul este foarte curat, liber, are imbunatatiri: g, f, t, um, aer conditionat. Merita vazut
 • Suprafata 72 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 11:35

3 cam 70 m + terasa 60 m pavata cu granit + 2 locuri de parcare sub terana.
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Etaj parter
Bucuresti, azi, 11:33

stradal, 6/10, cf 1, decomandat, 71 mp, 3 balcoane, bloc fara risc seismic, bloc reabilitata termic,geam la baie, cadastru intabulare, liber, accept credit. discutabil,
 • Suprafata 71 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 11:30

liceul Iulia Hasdeu, Mihai Bravu, stradal, parc, 2 grupuri sanitare, ambele cu geam, vedere mixta, terasa fara probleme, scara civilizata, pozitie buna, cadastru, intabulare, doar cash
 • Suprafata 73 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 11:29

54.500 €
Izvorul Muresului, 3 camere, confort 1 semidecomandat, parter /4, cu balcon, liber, fara imbunatatiri.
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 11:28

Apt. 3 camere Bucuresti
3 camere cu balcon
Dupa cutremur Bucuresti
3 camere decomandate
3 camere cu centrala termica
3 camere ieftine Bucuresti
3 camere 2 grupuri sanitare
3 camere in ansambluri rezid.
3 camere ieftine Ilfov
Apt. 3 camere Ilfov